BA_Simony_Umschlag

FRIEDRICH SIMONYS GLETSCHERFOTOGRAFIEN
1875–1891